โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ mai

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในตลาดทุน ด้วยการให้ความรู้ และความเข้าใจในการบริหารจัดการนวัตกรรมเชิงองค์กร ผ่านการประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพและความยั่งยืนทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านนวัตกรรม (SET/mai Innovation Index) เพื่อบ่งชี้ความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์กร และนำไปสู่การจัดทำรายงานนวัตกรรมสำหรับองค์กร